Als u nog thuis woont, maar met een plezierige invulling en/of structurering van uw dag enige ondersteuning kunt gebruiken, dan bent u bij de dagvoorziening van Zorggroep Almere aan het goede adres. Op verschillende locaties verspreid over de stad kunnen u of uw partner of familielid deelnemen aan leuke dagactiviteiten(programma’s) met professionele begeleiding en indien nodig verzorging en behandeling.

Centraal staat wat voor u, uw partner of familielid belangrijk is. Samen met u kijken we wat voor u passende activiteiten zijn. Denk aan bezig zijn in de buitenlucht, wandelen en beweegoefeningen, geheugentraining en spellen, creatieve bezigheden etc. Op elke locatie wordt er voor een gezamenlijke lunch gezorgd en ‘s ochtends en ’s middags voor koffie en thee.

De dagvoorzieningen van Zorggroep Almere zijn vooral gericht op mensen met dementie. Daarnaast is er een locatie met dagactiviteiten speciaal voor mensen met een lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld ten gevolge van niet-aangeboren-hersenletsel. Doel van de dagvoorziening is om mensen  te ondersteunen bij het langer thuis wonen door het bevorderen of in stand houden van de zelfstandigheid, het hebben van sociaal contact, het ondersteunen bij (beweeg)activiteiten en bovenal het hebben van een prettige en passende dag.

Hoe te regelen?

Om van de dagactiviteiten gebruik te kunnen maken heeft u een beschikking nodig vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) afhankelijk van de zwaarte van uw hulpvraag. Op deze site van de overheid vindt u meer informatie over wanneer u voor welke ondersteuning in aanmerking komt:

Wmo

U kunt ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen bij het Wijkteam van de gemeente bij u in de buurt. Aan de hand van uw aanvraag en een daaropvolgend keukentafelgesprek, wordt ingeschat op welke ondersteuning u recht heeft. Halverwege 2018 zal de gemeente de beschikkingen behoorlijk veranderen. Nu krijgt u nog voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding losse beschikkingen. Per half juli 2018 zullen deze beschikkingen gecombineerd worden in een gezamenlijk ondersteuningsprofiel. De gemeente hoopt hiermee te bereiken dat meer in samenhang naar de verschillende vormen van ondersteuning wordt gekeken en de behoeften van u als klant zo veel mogelijk centraal staan.

In dit filmpje van de gemeente Almere wordt er kort uitgelegd wat er verandert.

Wlz

Om voor ondersteuning vanuit de Wlz in aanmerking te komen, doet u een aanvraag bij het zorgkantoor, het Centrum indicatiestelling zorg. Met behulp van deze Wlz-check kunt u zelf kijken of u recht heeft op zorg en ondersteuning vanuit de Wlz: www.ciz.nl/wlz-check

Uw aanvraag kunt u online of via de post versturen.

Bent u in zorg bij de wijkverpleging of persoonlijk begeleider dementie van Zorggroep Almere? Zij kunnen u hierin goed adviseren.

Pgb

Zowel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning als vanuit de Wet langdurige zorg is het mogelijk om voor een Persoonsgebonden budget (pgb) te kiezen. Met een pgb kunt u zelf uw ondersteuning regelen, bijvoorbeeld wanneer u vindt dat het gangbare aanbod niet aansluit bij uw behoeften. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor een pgb, waaronder het maken van een uitvoeringsplan en het beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden.

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:

Waar kunt u bij ons terecht?

Geen wachttijd

Onze locaties hebben in principe geen wachttijd, dus wanneer uw beschikking geregeld is, kunt u snel terecht. Het is uiteraard mogelijk om op één of meer locaties op de koffie/thee te komen om te zien of het bij u past.

Eigen bijdrage

Zowel voor ondersteuning vanuit de Wmo als vanuit de Wlz wordt er meestal een eigen bijdrage gevraagd, deze is afhankelijk van uw inkomen. Voor de eigen bijdrage bij een beschikking vanuit de Wmo, vindt u hier meer informatie: Voor u eigen bijdrage bij een beschikking vanuit de Wlz vindt u meer informatie op de website van het CIZ. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie kantoor (CAK).

Vervoer

Wilt u deelnemen aan de dagbehandeling en –activiteiten en heeft u vervoer nodig? Hoe u dit regelt is afhankelijk van het volgende:

  • Heeft u een indicatie voor dagbesteding vanuit de Wmo? Dan kunt u een indicatie voor vervoer aanvragen via het wijkteam, telefoonnummer 036-14036.
  • Heeft u een indicatie voor dagbehandeling of dagactiviteiten vanuit de Wlz? Dan kunt u via het CIZ een vergoeding aanvragen voor vervoer. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer.