Algemeen

1.  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties betreffende  producten en diensten geleverd door Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V.

Leveringen

2.  Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden echter zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.
3.  Indien een product niet op voorraad is en op verzoek van de cliënt is besteld, dan wel wordt bereid, is de cliënt  verplicht het product af te nemen althans voor het product te betalen.
4.  Consulten kunnen door de cliënt worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige  annulering behoudt Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
5.  Indien onverkorte toepassing van artikel 4 een onbillijke uitkomst tot gevolg heeft kan Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V., alle feiten en omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, besluiten de toepassing achterwege te laten. Ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden van cliënt, danwel zijn directe naaste (familie), vallen in ieder geval binnen het bereik van deze hardheidsclausule.
6.  Indien en voor zover een cliënt enige achterstand in betaling van eerdere rekeningen van Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. heeft, is Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. gerechtigd verdere leveringen te weigeren, althans slechts tegen  contante betaling tot levering over te gaan.
7.  Klachten over geleverde producten dienen binnen 48 uur nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, dan wel het gebrek aan het product is ontdekt, aan Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. schriftelijk te worden gemeld. Naar aanleiding van een dergelijke klacht dient de cliënt Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. te allen tijde in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen of het geleverde te vervangen.

Betaling

8.  De door Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. ontvangen te zijn.
9.  Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. is gerechtigd bij aankoop van een product een aanbetaling te verlangen ter hoogte van maximaal 50% van het volledig te declareren bedrag.
10.  Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in verzuim en is Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. gerechtigd, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen en over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen.

11.  Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De incassokosten worden berekend conform de staffel die de  rechtbanken, sectoren civiel en kanton, hanteren. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.
12.  De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V., ook indien de cliënt de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. laat voldoen.
13.  Indien en voor zover Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. haar vorderingen op de cliënt door een factoringmaatschappij laat incasseren, geldt eveneens het in deze betalingsvoorwaarden bepaalde, met dien verstande dat de cliënt dan geacht wordt aan de factoringmaatschappij te betalen.

Duurovereenkomsten

14.  Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, abonnementen, of overeenkomsten van bruikleen, worden aangegaan voor de in de opdracht beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.
15.  Duurovereenkomsten kunnen worden opgezegd, mits met inachtneming van een termijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
16.  Incidentele annulering van diensten door Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. te leveren op basis van genoemde duurovereenkomsten, dient te geschieden uiterlijk 24 uur voordat de dienst zal worden geleverd. Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. behoudt zich het recht voor (een deel van de ) kosten voor de geannuleerde dienst in rekening te brengen.

Overig

17.  Op overeenkomsten met Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.  Alle geschillen tussen Fysiotherapie Zorggroep Almere B.V. en cliënten, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
19. Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, bijvoorbeeld voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening.

Deze Algemene Voorwaarden sluiten aan op de Algemene Voorwaarden van Zorggroep Almere.

Januari 2016

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.