De afgelopen jaren is de complexiteit van de ouderenzorg toegenomen, zowel intra– als extramuraal. Naar verwachting neemt dit de komende jaren nog verder toe onder meer door de vergrijzing. Daarom biedt het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere aanvullende scholing aan.

In de praktijk blijkt dat in de beroepsopleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen bepaalde onderwerpen en vaardigheden onvoldoende aan bod komen. Voor die toenemende complexiteit en om discrepantie in kennis en vaardigheden tegen te gaan, heeft het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere de afgelopen jaren een uitgebreid scholingsaanbod ontwikkeld. Centraal hierin staat de multidisciplinaire zorg, waar Zorggroep Almere grote waarde aan hecht.

Een deel van onze trainingen geven we al jaren in de Almeerse woonzorgcentra van Zorggroep Almere. Omdat de complexiteit ook extramuraal toeneemt, hebben we deze trainingen ook geschikt gemaakt voor de extramurale zorg, De trainingen worden gegeven door ervaren behandelaars van ons Geriatrisch Expertisecentrum: Specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen, GZ-Maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

De trainingen hebben we door jarenlange ervaring en geregelde evaluaties steeds verder verbeterd, aangescherpt, interactiever gemaakt en toegespitst op de verschillende leerstijlen van de verzorgenden.

De meeste trainingen zijn interactief. Daarom werken we met kleine groepen (15-20 deelnemers).

Bij Zorggroep Almere werken we vanuit de Planetree zorgvisie: betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. Deze mensgerichte visie van Planetree komt in al onze trainingen naar voren.

Kies uw scholing

Algemene informatie

Het omgaan met probleemgedrag staat in deze training centraal. Probleemgedrag wordt in de training breed gedefinieerd, van roepgedrag en zwerven tot agressie. De nadruk ligt op:

 • preventie;
 • reflectie op eigen handelen;
 • methodisch werken.

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: drie dagdelen van drie uur (plus eventuele voorbereidingsopdrachten)
Trainers: (GZ-)psychologen
Groepsgrootte: maximaal 16 deelnemers

Let op: Als u dat wenst kunnen we deze training uitbreiden met specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over agressie.

Trainingsdoelen

De deelnemers:

 • leren om een kwaliteitsslag in kennis en vaardigheden te maken, waardoor de preventie van probleemgedrag verbetert en het gebruik van psychofarmaca wordt teruggedrongen;
 • ervaren dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op probleemgedrag. Ook worden ze zich ervan bewust dat ze hierover in gesprek met met elkaar moeten blijven;
 • leren een methodische werkwijze te hanteren met aandacht voor het zo goed en objectief mogelijk observeren van en het rapporteren bij het behandelen van probleemgedrag;
 • worden getraind in het reflecteren op hun eigen gedrag bij en hun eigen  emoties op probleemgedrag;
 • leren de werkdruk te verlagen waardoor het werkplezier wordt vergroot.

Onderwerpen:

 • Wat is dementie en wat is belevingsgerichte zorg in de verschillende fasen van het ziektebeeld?
 • Wat is probleemgedrag?
  We geven theoretische achtergronden en informatie over de invloed van interactie met het verzorgende personeel. Hierbij besteden we ook aandacht aan wat het probleemgedrag van de cliënt met de verzorgenden doet.
 • Het belang van signaleren en observeren van en rapporteren bij probleemgedrag.
 • Methodisch werken volgens de recentste richtlijnen rondom probleemgedrag.
 • Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van een delier en hoe ze deze kunnen herkennen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rietkerk via 036-545 42 44.

Algemene informatie

In deze training behandelen we het voorkomen, herkennen en behandelen van een depressie. De training is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen effectieve programma ‘Doen bij depressie’ van het UKON*. Dit programma vormt (in enigszins aangepaste vorm) het Depressieprotocol dat Zorggroep Almere hanteert.

Voor wie

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting:

 • Voorbereiding: het volgen van E-learnings van UKON
 • Een workshop van één uur, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchbijeenkomst.

Trainers: (GZ-)psychologen
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers

Let op: voor dagbestedingscoaches geven we een aparte training.

Trainingsdoelen

De deelnemers:

 • implementeren het Depressieprotocol volgens de methode ‘Doen bij Depressie’;
 • verbeteren de zorg voor, behandeling en verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen met depressieve klachten.

Onderwerpen:

 • herkennen van depressieve klachten, onder meer door screening;
 • omgaan met cliënten met depressieve klachten;
 • dagprogramma voor mensen met depressieve gedachten en het Plezierige Activiteiten Plan van Ukon

*Gerritsen, D., Leontjevas R., Ketelaar N., Koopmans R., Smalbrugge M. (2013). Handboek Doen bij Depressie. Multidisciplinair zorgprogramma. Nijmegen: UKON

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rietkerk via 036-545 42 44.

Algemene informatie

In deze training behandelen we de vertaalslag van de theoretische basis van de sociotherapeutische leefmilieus naar de praktijk. Het gaat in dit geval om de volgende leefmilieus:

 • het koesterende leefmilieu;
 • het structurerende leefmilieu;
 • het bekrachtigende leefmilieu;
 • het uitnodigende leefmilieu.

Voor wie?

Alle medewerkers verpleging en Verzorging en (nieuwe) medewerkers van het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere.

Studiebelasting: twee uur

Trainers: (GZ-)psychologen

Groepsgrootte: maximaal 16 deelnemers

Let op: In woonzorgcentrum Polderburen breiden we deze training uit met de cultuurgebonden leefmilieus.

Trainingsdoelen

De deelnemers

 • raken bekend met de theoretische basis van sociotherapeutische leefmilieus.
 • kunnen de verschillende leefmilieus herkennen en beschrijven.
 • oefenen met de verschillende leefmilieus door casuïstiek.
 • oefenen met het differentiëren van de bewoners in de verschillende leefmilieus. Dit doen ze aan de hand van de wensen, zorgbehoeften en zorgvragen van bewoners.

Onderwerpen:

 • Het doel van de leefmilieus, de uitgangsvisie en de vier verschillende sociotherapeutische leefmilieus.
 • Oefenen met het leren differentiëren van bewoners in de verschillende leefmilieus.
 • Het borgen van de leefmilieus en het stilstaan bij de toekomst(visie).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rietkerk via 036-545 42 44.

Algemene informatie

De zorgzwaarte neemt toe. Daarom is het belangrijk om goede vaardigheden te hebben in het tillen en verplaatsen van bewoners.
De basistraining “Tillen en Verplaatsen” is algemeen van aard: alle aspecten van het tillen komen kort aan de orde.
Tijdens de praktische oefeningen geven de deelnemers elkaar feedback.
Aan het eind van de cursus krijgen alle deelnemers voor het naslagwerk een reader mee.

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: één dagdeel van 2 uur (plus eventuele voorbereidingsopdrachten)

Trainers: fysiotherapeut en ergotherapeut

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers

Let op: als u dat wenst, kunnen we deze training uitbreiden met specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL).

Trainingsdoelen

De deelnemers

 • worden zich ervan bewust hoe ze zich op de juiste manier moeten belasten.
 • gaan de sterke en zwakkere punten in hun tiltechniek bij zichzelf herkennen.
 • leren om elkaar aan te spreken op hun tiltechniek.
 • worden zich bewust van het belang over het maken van eenduidige afspraken over het tillen van de bewoners.
 • raken bekend met de Praktijkrichtlijn/ARBO.

Onderwerpen:

Theorie

 • Korte informatieverstrekking over de anatomie van de rug en schouder. Daarnaast geven we informatie over het belang van goed tillen. Verder brengen we de praktijkrichtlijnen aan de orde en het verschil tussen belasting en belastbaarheid.
 • Wanneer zet je een tillift in en hoe gebruik je deze op de juiste manier?
 • Benaderingswijze van cliënten.

Praktijk

 • Oefenen van actieve transfers en het gebruik van tilliften.
 • Gebruik van glijzeilen (hiermee doen de deelnemers oefeningen op bed).
 • Aantrekken van steunkousen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rietkerk via 036-545 42 44.

Algemene informatie

Omgang met familie staat in deze workshop centraal. Waarom reageert een familie op een bepaalde manier? Hoe communiceer je met familie, bijvoorbeeld als zij klachten hebben? Hoe breng je slecht nieuws over? En hoe communiceer je met een zogenaamd moeilijke of veeleisende familie?

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: twee uur in één dagdeel
Trainers: GZ-maatschappelijk werkers
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers.

Trainingsdoelen

 • De deelnemers vergroten hun deskundigheid in de omgang met familie en mantelzorgers.

Theorie en praktijk

 • Verbeteren van de communicatie met familie en mantelzorgers.
 • Verlagen van de werkdruk waardoor het werkplezier voor het zorgpersoneel  vergroot.

Onderwerpen:

 • Theorie over verlieskunde
 • Theorie over communicatie
 • Cliëntgerichte grondhouding
 • Hoe communiceer je met familie
 • Ook geven we tips

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rini van Olst via 036-545 42 44.

Algemene informatie

In deze workshop behandelen we het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Op een interactieve manier krijgen de deelnemers informatie en praten we samen over intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Wat kom je tegen in je werk en hoe ga je hiermee om?

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: drie uur in één dagdeel
Trainers: GZ-maatschappelijk werkers
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers

Trainingsdoelen

De deelnemers

 • leren intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken waardoor hun eventuele gespreksverlegenheid over deze onderwerpen verminderd.
 • raken gewend aan het idee van intimiteit en seksualiteit bij ouderen.
 • ontwikkelen een visie over dit onderwerp.
 • vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij ouderen.

Onderwerpen:

 • Verschillen tussen mannen en vrouwen
 • Seksuele behoeften op oudere leeftijd
 • Welke factoren (verstoringen) zijn van invloed?
 • Seksueel ontremd gedrag
 • Je eigen normen en waarden, en die van je team
 • Discussiëren aan de hand van stellingen
 • Ook geven we tips

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rini van Olst via 036-545 42 44.

Algemene informatie

Op interactieve wijze gaan we in op het effect van alcohol bij ouderen. Door theorie en een casus bespreken we hoe de deelnemers om kunnen gaan met alcoholgebruik door ouderen op de werkvloer.

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: twee uur in één dagdeel
Trainers: GZ-maatschappelijk werkers
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers

Trainingsdoelen

De deelnemers

 • deelnemers ontwikkelen een visie op alcoholgebruik bij oudere cliënten.
 • vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van alcoholgebruik bij oudere cliënten.
 • ontwikkelen normen en waarden over dit onderwerp.

Onderwerpen:

 • Theorie over alcoholgebruik bij ouderen
 • De effecten van alcoholgebruik bij ouderen
 • Casusbespreking: hoe ga je om met cliënten die alcohol gebruiken of behoefte hebben aan alcohol?
 • Je eigen normen en waarden leren herkennen, erkennen en vormen
 • Ook geven we tips

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rini van Olst via 036-545 42 44.

Algemene informatie

Op interactieve wijze gaan we tijdens deze scholing in op praktische vragen over:

 • bewindvoering;
 • de wet op het mentorschap;
 • curatorschap;
 • de eigen bijdrage in het verpleeghuis.

Voor wie?

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf MBO niveau 2. Zowel voor medewerkers pg als voor medewerkers somatiek.

Studiebelasting: 1,5 uur in één dagdeel
Trainers: Geriatrisch maatschappelijk werkenden
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers

Trainingsdoelen

De deelnemers vergroten hun kennis over bovenstaande onderwerpen.

Onderwerpen:

 • Theorie
 • Hoe gaat het in de praktijk?
 • Casusbespreking
 • Ook geven we tips

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Rietkerk via 036-545 42 44.

Algemene informatie

Het Geriatrisch Expertisecentrum beschikt over brede en specialistische kennis. Naast ons vaste trainingsaanbod kunnen wij veel andere trainingen (op maat) aanbieden. Hieronder vindt u een lijst van mogelijke trainingen.

Wilt u meer scholing of inhoudelijke verdieping op verschillende afdelingen in uw organisatie geven? Neem dan contact met ons op voor een training op maat.

Mogelijke trainingen

 • passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)
 • belevingsgerichte zorg
 • slikproblemen
 • ziekte van Parkinson/Parkinsonismen
 • persoonlijkheid(sproblematiek)
 • psychiatrie
 • delier
 • mindfulness

Doelgroepen

Wij verzorgen trainingen en klinische lessen aan uiteenlopende doelgroepen en van allerlei niveaus (van basaal tot een meer verdiepend karakter). Ook heeft ons Expertisecentrum ervaring met bijvoorbeeld het trainen van vrijwilligers, mantelzorgers en facilitair personeel.

Interesse?

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Willemijn Rietveld, 036-545 42 44. Zij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden.