26 april 2012

Algemene informatie

De webdiensten van Zorggroep Almere, waaronder MijnGezondheid.net zijn een initiatief van Zorggroep Almere. Waar hierna Zorggroep Almere wordt genoemd, wordt daarmee ook uw zorgverleners bedoeld.

De webdiensten bieden u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk en snel te regelen. Uw zorgverleners geven u online inzage in een deel van uw dossier. Verder kunt u eerder voorgeschreven medicijnen bestellen, een afspraak noteren in de agenda van uw zorgverlener en een internetconsult aanvragen. Ook bieden onze webdiensten u betrouwbare informatie over de medicijnen die u gebruikt en over uw aandoeningen.

Zorggroep Almere combineert in haar webdiensten internetportalen en internetdiensten van verschillende leveranciers. Zorggroep Almere biedt een groot aantal diensten van uw huisartsen en uw apotheek aan in de vorm van een webportaal genaamd MijnGezondheid.net (hierna ‘MGn’).
Zorggroep Almere verbetert haar webdiensten continue en voegt regelmatig nieuwe diensten toe zoals on-line afspraken maken en fysio-online.

Voordat u kunt starten met de webdiensten van Zorggroep Almere

Om er zeker van te zijn dat de uitwisseling van gegevens met uw zorgverleners goed en betrouwbaar is geregeld, zijn spelregels nodig. Om gebruik te kunnen maken van de webdiensten van Zorggroep Almere, dient u akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden gebruik Webdiensten Zorggroep Almere’ (hierna ‘de Voorwaarden Webdiensten’). Het is belangrijk dat u de Voorwaarden Webdiensten eerst goed leest, voordat u daarmee akkoord gaat.
Nadat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden Webdiensten, wordt uw persoonlijke dossier geopend en gevuld.
Voor toekomstige webdiensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval dient u ook met deze voorwaarden akkoord te gaan alvorens gebruik te kunnen gaan maken van de betreffende webdiensten.

Starten met de webdiensten

De webdiensten van Zorggroep Almere maken gebruik van beveiligde, besloten netwerken op internet, zoals dat bekend is van internetbankieren.
Om in te loggen op de webdiensten van Zorggroep Almere heeft u een DigiD nodig. DigiD is de elektronische legitimatie voor internetdiensten van de overheid (o.a. Belastingdienst en gemeenten). De overheid heeft door het gebruik van DigiD géén inzage in uw gegevens op MGn.
Voorts heeft u voor de webdiensten waarmee u delen van uw dossier in kunt zien, zoals MGn, een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. DigiD met SMS-authenticatie heeft namelijk het hoogste veiligheidsniveau dat op dit moment beschikbaar is bij DigiD. Wanneer u inlogt, dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. U ontvangt vervolgens binnen enkele seconden een SMS-bericht op uw mobiele telefoon. Dit is een extra controle om uw identiteit vast te stellen.
Heeft u een DigiD, maar geen sms-functie, dan kunt u deze uitbreiding regelen via ‘Mijn gegevens’ op www.digid.nl. Heeft u nog helemaal geen DigiD, dan kunt u een DigiD met sms-functie aanvragen via www.digid.nl. De gebruikersnaam en het wachtwoord kiest u zelf, zodat u deze makkelijk kunt onthouden.
Binnen 5 dagen na het indienen van de aanvraag, ontvangt u per post een activeringscode waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren. Daarna kunt u uw DigiD met sms-functie gebruiken als authenticatie voor MGn, webdiensten van de overheid en publieke instellingen.

Uw zorgverleners van Zorggroep Almere geven aan welke onderdelen van de webdiensten voor u beschikbaar zijn. Zorggroep Almere kan de webdiensten gedurende het gebruik wijzigen. Zorggroep Almere kan ook aanwijzingen geven voor het gebruik van de webdiensten. U dient deze aanwijzingen op te volgen. 

Toestemming voor uitwisseling van uw gegevens

Als u gebruik wilt maken van de webdiensten van Zorggroep Almere dan zal uw zorgverlener delen van uw dossier beschikbaar maken voor gebruik door u via deze webdiensten. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden Webdiensten geeft u toestemming aan uw zorgverleners om uw persoonlijke gegevens voor u beschikbaar te maken via onze webdiensten.

Uw gegevens en de privacy

Voor Zorggroep Almere is het zorgvuldig omgaan met uw gegevens van groot belang. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt met de grootste zorg behandeld.
Zorggroep Almere heeft een privacybeleid. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.zorggroep-almere.nl.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw zorgverlener ziet alleen informatie die u nadrukkelijk en rechtstreeks aan hem/haar verstrekt. Uw zorgverlener zal deze informatie alleen gebruiken in het kader van uw behandeling.  De geneeskundige behandelingen die Zorggroep Almere aanbiedt vallen onder de werking van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In die wet is onder meer geregeld wat de rechten en plichten zijn van uw zorgverleners bij uw behandeling. Hieronder valt ook het medisch beroepsgeheim.

U kunt via de webdienst MGn ook uw eigen persoonlijke aantekeningen bij (delen van) uw dossier(s) maken. Deze informatie maakt geen deel uit van het medisch dossier of medicatiedossier en is dus niet zichtbaar voor uw zorgverleners. Deze functionaliteit wordt aangeboden en technisch beheerd door Stichting Amulet. De onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek ziet erop toe dat Stichting Amulet zich aan de privacy wetgeving houdt. Voor het technisch beheer van uw persoonlijke gegevens heeft Stichting Amulet uw toestemming nodig. Deze kunt u geven in het openingsscherm van MGn.
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de via MGn toegankelijke informatie. U moet er rekening mee houden dat u via MGn inzage krijgt in een deel van uw dossier en dat deze informatie dus onvolledig kan zijn.

Veilig gebruikmaken van de webdiensten

Alle gebruikelijke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om toegang van derden tot de webdiensten te voorkomen. Een honderd procent veiligheidsgarantie kan voor geen enkele internetdienst worden gegeven, ook niet voor de webdiensten van Zorggroep Almere.
Zorggroep Almere garandeert niet dat haar webdiensten altijd beschikbaar zijn en foutloos functioneren.
Om misbruik te voorkomen is het van groot belang dat u zelf zorgvuldig omgaat met uw inloggegevens. Dus houdt uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord privé, beveilig uw pc en (draadloze) internetverbinding en log uit zodra u klaar bent met het gebruik van de webdiensten.

Gebruik van de website

De inhoud van de webdiensten van Zorggroep Almere is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat de informatie en de lay-out op de schermen van de webdiensten niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden.

Toestemming voor onderzoek

Door akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden Webdiensten’ geeft u tevens toestemming voor gebruik van uw e-mailadres door Zorggroep Almere

  • om u te informeren over nieuwe diensten en voorwaarden,
  • om u berichten te kunnen sturen in het kader van onze dienstverlening, evenals
  • om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken over de web- en zorgdiensten van Zorggroep Almere, en voorts voor andere onderzoeken waar Zorggroep Almere haar medewerking aan verleent of die op initiatief van Zorggroep Almere worden uitgevoerd.

Links naar andere websites

De website van Zorggroep Almere, evenals de webdiensten van Zorggroep Almere, bevatten verwijzingen naar andere websites. Het is van belang dat u zich realiseert dat u onze website verlaat als u op een van deze verwijzingen klikt. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstuurt. Zorggroep Almere is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat geldt voor deze websites.

Vragen en Klachten

Indien u klachten heeft over het gebruik van de webdiensten van Zorggroep Almere kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Zorggroep Almere. U kunt deze vinden op onze website www.zorggroep-almere.nl.
Wanneer u vragen heeft over deze voorwaarden of de manier waarop wij gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Einde gebruik webdiensten

Wilt u niet langer gebruikmaken van de webdiensten van Zorggroep Almere, dan kunt u een brief of e-mail sturen naar info@zorggroep-almere.nl. Uw toegang tot de webdiensten van Zorggroep Almere wordt dan beëindigd en u ontvangt hiervan een bevestiging. U heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot uw medische gegevens, uw medicatieoverzicht en uw persoonlijke aantekeningen. Stichting Amulet zorgt er vervolgens voor dat uw persoonlijke aantekeningen worden vernietigd.
Zorggroep Almere heeft het recht uw gebruik van en uw toegang tot (delen van) haar webdiensten al dan niet tijdelijk te beëindigen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen indien:
– u zich niet houdt aan de aanwijzingen van Zorggroep Almere;
– blijkt dat u op enigerlei wijze misbruik maakt van de gegevens;
– door uw gebruik schade wordt toegebracht aan de integriteit van gegevens.

Let op!

– Gebruik de webdiensten van Zorggroep Almere nooit voor spoedeisende gevallen!
– Houd er rekening mee dat de informatie uit uw dossier(s) onvolledig kan zijn omdat:

  • recente informatie misschien nog niet verwerkt is;
  • er zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen zijn die niet deelnemen aan de  webdiensten van Zorggroep Almere;
  • de zorgverleners slechts delen (selecties) van uw dossier beschikbaar stellen;
  • uw dossier mogelijk niet volledig gedigitaliseerd is.