Om te voorkomen dat medicijnresten via het riool terechtkomen in het oppervlakte- en grondwater. Dat is schadelijk voor het leven in ons water. De medicijnresten worden door gemeente Almere vernietigd/verbrand.

Medicijnresten kunnen diverse effecten hebben. Van veel geneesmiddelen en hun afbraakproducten zijn de effecten in het milieu onbekend. Van sommige geneesmiddelen kennen we de effecten wel. Van hormonen is bekend dat ze in het milieu effect kunnen hebben op de voortplanting van vissen; pijnstillers kunnen weefselschade bij vissen veroorzaken, antibiotica beïnvloeden algen en cyanobacteriën, en antidepressiva veroorzaken gedragsveranderingen bij verschillende soorten organismen. De lokale blootstelling kan dus leiden tot een slechte ecologische kwaliteit.

Medicijnresten kunt u inleveren via de retourbox in de apotheken of gezondheidscentra van Zorggroep Almere. Weet u niet waar deze staan? Vraag er  dan naar in uw gezondheidscentrum of apotheek. Ook kunt u medicijnresten inleveren op de drie recyclingperrons van Stadsreiniging van de gemeente Almere

Als de medicijnresten door de gootsteen of door het toilet worden gespoeld, komen ze in het rioleringssysteem terecht. Het rioolwater wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Die kunnen de complexe chemische stoffen zoals medicijnresten niet helemaal zuiveren, zodat die toch nog in het oppervlaktewater komen. Omdat medicijnresten als chemisch afval worden beschouwd, horen ze niet in de afvalbakken terecht te komen.

Medicijnresten gaan vanuit de apotheken rechtstreeks naar een inzamelpunt van gemeente Almere. Gemeente Almere zorgt ervoor dat de medicijnresten onder de juiste omstandigheden worden vernietigd.

 

De gemeente Almere wil een stad zonder afval worden en wil schade aan het milieu, zoals aan het oppervlaktewater, voorkomen.

Medicijnenresten zijn klein chemisch afval (KCA) ofwel klein gevaarlijk afval (KGA). De Wet milieubeheer bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij hun inwoners. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van KCA/KGA en dus voor de inzameling van medicijnresten. Gemeenten bieden hun inwoners daarom ook altijd de mogelijkheid om medicijnresten af te geven bij het KCA-punt op het recyclingperron.

Nee, er zijn meer gemeenten die actiever inzamelen.

Het waterschap is als waterbeheerder verantwoordelijk voor de waterkwaliteit eb beheert de afvalwaterzuiveringsinstallaties. De medicijnrestenproblematiek is echter complex, die om het probleem goed aan te pakken, inzet van alle betrokkenen vraagt: van producent, tot voorschrijver, verstrekker en consument. Met alleen zuiveren redden we het niet, mede omdat niet alle medicijnresten hiermee te verwijderen zijn. Daarom zet het waterschap ook in op het voorkomen aan de bron: wat er niet in komt, hoeft ook niet verwijderd te worden. Een eerste stap in dit proces is het vergroten van de bewustwording bij alle betrokkenen over de wijze waarop medicijnresten in het milieu terecht kunnen komen en de risico’s hiervan.

Onder regie van het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een landelijke werkgroep Ketenaanpak Geneesmiddelen bezig met onderzoek naar de omgang met medicijnresten. Hierbij worden gekeken naar de effecten en risico’s van medicijnresten in het oppervlaktewater en mogelijke verwijderings- en zuiveringstechnieken inclusief de kosten hiervan. Ook wordt samen met de farmaceutische industrie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van milieuvriendelijkere medicijnen. De waterschappen in Nederland doen onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende verwijderingstechnieken.

Vanuit de Green Deal Duurzame Zorg werken meerdere zorgpartijen hieraan mee. Ook ziekenhuizen die plaszakken uitgeven aan patiënten die chemotherapie ondergaan. De apothekersorganisatie (KNMP) houdt jaarlijks een campagne ‘Week van Ons Water’ om hiervoor meer aandacht te vragen.

medicijnen inleveren