Toezichthouden: kritisch als het moet, maar ook rugwind geven

Alle Nederlandse zorgorganisaties hebben een raad van toezicht. Zo ook Zorggroep Almere. In de toezichtsvisie van onze raad van toezicht is te lezen:

‘De raad van toezicht houdt gepaste afstand bij de beleidsbepaling: het bestuur bestuurt en de raad van toezicht houdt toezicht met de wens voor actieve betrokkenheid met de organisatie.’

Betrokken en op afstand tegelijkertijd

Als lid van de raad van toezicht bij Zorggroep Almere wordt er inzicht gegeven in de rol: “Als raad van toezicht zijn we betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie, zij het op gepaste afstand. Onze formele taken omvatten het goedkeuren van de gekozen strategie en het toezicht houden op de uitvoering ervan. We nemen de jaarrekening onder de loep, luisteren naar feedback van de accountant, keuren vastgoedplannen goed en kijken nauwlettend naar businesscases en het werk van directeuren en de bestuurder.”

De Raad van Toezicht hecht eraan kritisch te zijn in het stellen van vragen, maar ze willen ook als een steun in de rug fungeren voor de bestuurder wanneer dat nodig is. Diverse leden van de Raad hebben zelf ervaring met het besturen van organisaties, wat ze meenemen in hun toezichthoudende rol. “De rolverdeling is duidelijk; de raad van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, terwijl wij toezicht houden op een betrokken maar gepaste afstand. Toezichthouden doen wij op basis van vertrouwen.”

Betrokken blijft de Raad onder andere door regelmatig werkbezoeken af te leggen. Het contact tussen zorgverlener en de patiënt, cliënt en bewoner, dát is waar het allemaal om draait in de zorg. Tijdens werkbezoeken willen de leden van de raad van toezicht vooral luisteren en begrijpen wat er speelt. Die ervaringen nemen ze mee in het beeld van de organisatie.

Toezichthouden op basis van vertrouwen

Naast informatie die de toezichthouders verkrijgen van de raad van bestuur en van medewerkers tijdens de werkbezoeken,  spreken ze ook leden van de directieraad en de medezeggenschap (ondernemingsraad en centrale cliëntenraad). Die contacten verlopen soepel bij Zorggroep Almere. Een directeur sluit met regelmaat aan bij de Raad voor een verdiepingsgesprek over actuele of strategische vraagstukken waar Zorggroep Almere voor staat.  Daarnaast houden de leden scherp bij wat de ontwikkelingen en trends zijn in de hele zorgsector en zijn daarmee ook de maatschappelijke ogen en oren voor de organisatie.

 

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Zorggroep Almere en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij is een belangrijke adviseur en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Enkele belangrijke taken van de raad van toezicht zijn het toetsen van het algemeen beleid aan de doelstellingen van Zorggroep Almere en het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De leden van de raad van toezicht hebben een groot netwerk en een brede kennis van waaruit zij de organisatie van adviezen voorzien.

 

De huidige leden van de raad van toezicht zijn:

 • De heer R. Jansen
 • Mevrouw P. Nelissen
 • Mevrouw R. Vernimmen
 • Mevrouw R. de Wit
 • De heer A. Leemhuis
 • De heer J. de Leeuw

Hieronder stellen wij hen kort voor.

De heer R. Jansen (voorzitter)

Overige functies:

 • Bijzonder hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Tilburg en Rotterdam
 • Lid RvT Stichting Wij 3.0 Utrecht
 • Lid RvT Stroomz, Eindhoven
 • Voorzitter RvT stichting Leviaan, Purmerend
 • Lid auditcommissie ZonMw
 • Lid RvT Platform31 Den Haag
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlands Vereniging van Toezichthouders (NVTZ)

 

Mevrouw P. Nelissen

Paula Nelissen is al haar hele leven in de zorgsector werkzaam. Alle rollen heeft ze bekleed van verpleegkundige, beleidsmedewerker, manager, auditor, adviseur, bestuurder en toezichthouder.

Vanaf het begin van haar loopbaan heeft ze in de ziekenhuizen gewerkt, mn. de topklinische ziekenhuizen CWZ in Nijmegen en Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

In die tijd is ze ook 21 jaar NIAZ auditor geweest en werkte ruim 10 jaar 1 dag in de week voor zichzelf om in vele verschillende zorgorganisaties opdrachten uit te voeren. Daarna was ze voorzitter raad van bestuur van Oktober, een ouderenzorgorganisatie in Brabant. Op dit moment is zij bestuursvoorzitter van Treant, een ketenorganisatie van 3 ziekenhuizen, thuiszorg en 18 locaties ouderenzorg in Drenthe en zuidoost Groningen.

Zij heeft een achtergrond als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper.

Paula is getrouwd en moeder van 4 kinderen.

 

Overige functies

 • Voorzitter raad van bestuur Treant
 • Lid raad van toezicht Haagse Wijk- en Woonzorg (tot 1-7-2022)
 • Lid raad van commissarissen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
 • Bestuursvoorzitter Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

 

Mevrouw R. Vernimmen

Roxanne Vernimmen (1959) is opgeleid als psychiater en was ruim 20 jaar bestuurlijk actief in de zorg. Vooral in de GGz en de laatste 5 jaar als lid raad van bestuur van een topklinisch ziekenhuis. Zij was een groot voorstander van het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij behandelingen om het patiënten perspectief te borgen. Daarnaast heeft ze ook aandacht gehad voor het goed vormgeven van de zeggenschap van de verpleegkundige discipline. Samenwerken met andere  partners ten faveure van de patiëntenzorg was altijd een rode draad in haar werk. Ze heeft ruime ervaring als toezichthouder van verschillende zorginstellingen. Als geboren en getogen Amsterdammer wil zij zich graag inzetten voor de Zorggroep Almere. Sinds september 2023 is ze met pensioen.

 

Overige functies:

 • lid raad van toezicht woonzorggroep Samen
 • lid raad van toezicht GGnet
 • lid raad van advies Trimbos
 • lid raad van advies Erasmus Centrum voor zorgbestuur

 

Mevrouw R. de Wit

Rieneke de Wit (1958) is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad; binnen de raad van toezicht vervult zij de rol van voorzitter van de remuneratiecommissie. Rieneke is inmiddels 30 jaar bestuurlijk actief in de zorg.

Naast het werk voor de zorggroep is zij bestuurder van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). CCE houdt zich bezig met complexe zorg en vastlopende situaties in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg en verzorgt onder meer consultaties, scholing en onderzoek.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder van verschillende zorginstellingen, van GGZ tot ziekenhuizen.

Rieneke de Wit woont in Almere en kent het wel en wee van onze stad goed.

 

Overige functies

 • Bestuurder CCE, Utrecht
 • Voorzitter kennisnetwerk D-ZEP

 

De heer A. Leemhuis

De afgelopen ruim twintig jaar werkt Anne Leemhuis in de zorg. Onder meer in de GGZ, de ouderenzorg en bij een universitair medisch centrum (VUMC). Zijn verantwoordelijkheid betrof en betreft vooral bedrijfsvoering, ICT, facilitair en vastgoed. Maar een al te harde scheiding tussen deze vakgebieden en zorg zal hij niet maken, er is immers een grote onderlinge afhankelijkheid.

Voor Anne zijn in het werk het voeren van de actieve dialoog, het tonen van eigenaarschap en relativering & werkplezier de belangrijkste kenmerken.

Zorggroep Almere heeft een unieke positie in een mooi deel van Nederland. Als toezichthouder zet hij zijn ervaring en kennis graag in om Zorggroep Almere toekomstbestendig te houden.

 

Overige functies

 • Raad van bestuur Marente
 • Lid Economic Board Duin & Bollenstreek

 

De heer J. de Leeuw

Jeroen de Leeuw is lang werkzaam geweest in de financiële sector. Daarbij heeft hij een breed palet aan rollen vervuld, waaronder Senior beleidsmedewerker, strateeg, manager van back- en mid office, CFO, CRO en algemeen directeur. De laatste 15 jaar binnen de financiële sector was hij eindverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op de terreinen van Finance en Risk alsmede vastgoedbeheer en -ontwikkeling.

Sinds een tiental jaar is hij actief als toezichthouder binnen de volkshuisvesting, de zorg en de sport. Daarnaast is hij actief als zelfstandig adviseur Governance, Managementinformatie en Sturen.

 

Overige functies

 • Voorziter RvC Brabant Wonen
 • Lid RvC en voorzitter renumeratecommissie Kleurrijk Wonen
 • Lid Raad van Advies Bachelor Financial Services management NCOI/Salto
 • Lid Raad van Toezicht Wij 3.0
 • Lid Raad van Toezicht KNMV
 • Lid (penningmeester) Bondsbestuur KNZB
 • Lid Financiële Commissie NOC-NSF
 • Lid selectiecommissie NOC-NSF
 • Adviseur Governance by Meaning.
 • Chauffeur Buurtbus, Bravo, Zuidoost-Brabant