Toezichthouden: kritisch als het moet, maar ook rugwind geven

Alle Nederlandse zorgorganisaties hebben een raad van toezicht. Zo ook Zorggroep Almere. In de toezichtsvisie van onze raad van toezicht is te lezen:

‘De raad van toezicht houdt gepaste afstand bij de beleidsbepaling: het bestuur bestuurt en de raad van toezicht houdt toezicht met de wens voor actieve betrokkenheid met de organisatie.’

Betrokken en op afstand tegelijkertijd

Henk van der Stelt, voorzitter van de raad van toezicht van Zorggroep Almere over zijn rol: “Je bent betrokken en op afstand tegelijkertijd. We hebben tal van formele rollen zoals goedkeuring geven op de gekozen strategie en vervolgens toezicht houden op de uitvoering daarvan. We keuren de jaarrekening goed, luisteren naar wat de organisatie terugkrijgt van de accountant, geven goedkeuring aan vastgoedplannen, kijken mee met businesscases en met het werk van directeuren en de bestuurder”. Dit zijn de formele rollen waarbij de Raad de filosofie erop nahoudt kritisch te zijn in het vragen stellen, maar de bestuurder rugwind te geven als dat nodig is. Meerdere leden van de Raad weten hoe het is om een organisatie te besturen. Die ervaring nemen ze mee in het toezichthouderschap: “De rolverdeling is helder, de raad van bestuur bestuurt, wij houden toezicht op gepaste maar wel betrokken afstand. Toezichthouden doen wij op basis van vertrouwen.”

Betrokken blijft de Raad onder andere door regelmatig werkbezoeken af te leggen. Het contact tussen zorgverlener en de patiënt, cliënt en bewoner, dát is waar het allemaal om draait in de zorg. Tijdens werkbezoeken willen de leden van de raad van toezicht vooral luisteren en begrijpen wat er speelt. Die ervaringen nemen ze mee in het beeld van de organisatie.

Toezichthouden op basis van vertrouwen

Naast informatie die de toezichthouders verkrijgen van de raad van bestuur en van medewerkers tijdens de werkbezoeken,  spreken ze ook leden van de directieraad en de medezeggenschap (ondernemingsraad en centrale cliëntenraad). Die contacten verlopen soepel bij Zorggroep Almere. Een directeur sluit met regelmaat aan bij de Raad voor een verdiepingsgesprek over actuele of strategische vraagstukken waar Zorggroep Almere voor staat.  Daarnaast houden de leden scherp bij wat de ontwikkelingen en trends zijn in de hele zorgsector en zijn daarmee ook de maatschappelijke ogen en oren voor de organisatie.

 

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Zorggroep Almere en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij is een belangrijke adviseur en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Enkele belangrijke taken van de raad van toezicht zijn het toetsen van het algemeen beleid aan de doelstellingen van Zorggroep Almere en het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De leden van de raad van toezicht hebben een groot netwerk en een brede kennis van waaruit zij de organisatie van adviezen voorzien.

 

De huidige leden van de raad van toezicht zijn:

 • De heer drs. H. van der Stelt (voorzitter)
 • De heer prof. dr. G. van der Wal (vice-voorzitter)
 • De heer drs. A. Munnik
 • De heer. mr. A.W. Warnar
 • Mevrouw R. de Wit
 • Mevrouw J. Haanstra

Hieronder stellen wij hen kort voor.

De heer drs. H. (Henk) van der Stelt

Drs. Henk van der Stelt (Amsterdam, 1958) was onder meer werkzaam als directeur van Twynstra Gudde, lid van de directie van Rabobank International en als senior partner bij AT Kearney. Sinds 2004 is hij lid van meerdere raden van toezicht in de gezondheidszorg (geweest). Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere financiën, ICT/innovatie en big data. Daarnaast is hij lid van de redactieraad ICT & Health.

Hij heeft opleidingen gevolgd in de econometrie, bedrijfskunde, datascience en toezicht. Henk heeft brede ervaring en daarnaast een optimistische blik op de uitdagingen die voor ons liggen.

Overige functies:

Lid van de Raad van Toezicht bij de volgende organisaties in de zorgsector:

 • Ziekenhuis St Jansdal (vicevoorzitter eveneens lid Financiële auditcommissie en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid )
 • Radiotherapiegroep (vice-voorzitter eveneens voorzitter Financiële auditcommissie en Remuneratiecommissie)
 • Bevolkingsonderzoek Nederland (eveneens voorzitter Financiële auditcommissie)
 • AxionContinu (eveneens voorzitter Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed)
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (eveneens voorzitter Financiële auditcommissie)
 • Zorggroep Almere (voorzitter)

Lid van de Raad van Commissarissen van:

 • Result Laboratorium (voorzitter)
 • AAG
 • B&A groep

Voor meer informatie zie ook www.henkvanderstelt.nl

 

Dhr. prof. dr. G. van der Wal

De heer prof. dr. Gerrit van der Wal (IJsselmuiden, 1947) heeft jarenlange ervaring in diverse functies in de gezondheidszorg. Van 2006 tot 2012 was hij Inspecteur Generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend directeur van het onderzoeksinstituut EMGO, hoogleraar/ hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde bij het VUmc en huisarts. Gerrit van der Wal heeft diverse publicaties en media-optredens op zijn naam staan, onder andere over medische beslissingen rond het levenseinde,  kwaliteit en patiëntveiligheid.

Overige functies

 • adviseur en toezichthouder;
 • lid Raad van Toezicht UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht;
 • voorzitter Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase KNMG;
 • voorzitter Commissie Arbeidsgerelateerde zorg KNMG;
 • lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis, Gouda;
 • voorzitter ZonMw programma Palliantie-Nationaal Programma Palliatieve Zorg;
 • voorzitter Raad van Advies Prinses Maxima Centrum – Shared Care UMC;
 • vice-voorzitter Raad van Commissarissen Medisch Centrum Slotervaart, Amsterdam;
 • voorzitter Stuurgroep ABS-artsen KNMG;
 • voorzitter commissie Preventie Wiegendood Nederlands Centrum Jeugdgezondheid;
 • Voorzitter Beleidscollege SCEN (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland).

 

Dhr. drs. A. Munnik

De heer drs. Bram Munnik MBA (1963) is treasury- en financieel specialist in de zorg- en de publieke sector. Hij werkte afwisselend als bankier (ING, BNG en ABN-AMRO) en als Senior Manager bij Deloitte. In 2007 richtte hij adviesorganisatie Public Treasury Services op. Bram Munnik heeft Bestuurskunde gestudeerd en heeft een MBA-opleiding (public governance) aan de universiteit Nyenrode afgerond.

Overige functies

 • Partner Public Treasury Services;
 • Voorzitter VvE Schubertstraat-Bernard Zweerskade Amsterdam.

 

Dhr. mr. A.W. Warnar

Dhr. Ad Warnar (Genemuiden, 1965) is een manager die sterk betrokken is bij maatschappij, zorg en welzijn. Sinds februari 2018 is hij directeur van de stichting Bureau VBZ. Daarvoor was hij algemeen directeur van de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam. Van 2007 tot en met april 2009 was hij MT-lid van het VSBfonds. In de jaren daarvoor zette hij zich in bij organisaties die ten dienste staan van kinderen in een kwetsbare situatie: stichting Cliniclowns Nederland (manager 2003 – 2005) en stichting De Regenboogboom (directeur 2005-2006). In 2001 en 2002 deed hij diverse opdrachten als zelfstandig interim-manager. Tussen 1991 en 2001 bekleedde Warnar verschillende managementfuncties binnen Fortis Bank NV.

Overige functies

 • directeur Stichting Bureau VBZ (vanaf 1 februari 2018);
 • lid Raad van Toezicht Stichting Rijncoepel, Leiden.

 

Mevrouw R. de Wit

Rieneke de Wit (1958) is al ruim 20 jaar bestuurlijk actief in de zorg. Op dit moment is zij bestuurder van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), een organisatie die zich richt op het adviseren bij complexe zorgvragen waarbij zorgprofessionals vastlopen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder van verschillende zorginstellingen, van GGZ tot ziekenhuizen. Rieneke de Wit woont in Almere en kent het wel en wee van onze stad goed.

Overige functies

 • Bestuurder CCE, Utrecht
 • Lid raad van toezicht Maartenskliniek, Nijmegen
 • Lid bestuur Stichting Novum, Huizen

 

Mevrouw J. Haanstra

Johanna Haanstra (1956) heeft zowel ruime bestuurlijke als politieke ervaring. Sommige Almeerders zullen haar nog kennen uit de tijd dat zij wethouder was in Almere (2002-2010). Na haar periode als wethouder is zij bestuurlijk en als toezichthouder aan de slag gegaan in het maatschappelijk veld. Haar ervaring is groot en divers. Zo is zij bijvoorbeeld lid van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw en voorzitter van de onafhankelijke urgentiecommissie woonruimteverdeling in Almere.

Overige functies

 • Voorzitter programmacommissie “Gewoon Bijzonder” van ZonMw;
 • Lid Raad van Toezicht HilverZorg;
 • Lid programmacommissie “Nationaal Programma Ouderen” van ZonMw;
 • Voorzitter Energiecoöperatie De Groene Reus Almere;
 • Voorzitter urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Almere;
 • Lid van de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg;
 • Onafhankelijk voorzitter Verzekerdenraad Zilveren Kruis;
 • Lid Raad van Toezicht RAVU (vanaf december 2018).