Zorggroep Almere vindt kwaliteit van zorg enorm belangrijk. Het behouden en versterken van de eigen regie van de cliënt is hierbij altijd leidend. In het samenspel tussen cliënt, familie, mantelzorgers, het sociale netwerk, vrijwilligers en professionals wordt zorg en ondersteuning in elke levensfase, met en voor de cliënt op maat georganiseerd. Hierbij staat de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt voorop. In dit samenspel hebben we elkaar nodig, werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben we respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen.

Nieuwsgierig naar eigen kwaliteit

Mede op basis van input van onze cliënten zijn we continue bezig onze kwaliteit te verbeteren. Via ervaringsonderzoeken, enquêtes, inspraakmomenten van de cliënt, en advies van onze cliëntenraad halen we enorm veel informatie op over de door ons geleverde kwaliteit. Daarnaast hebben we een deel van onze medewerkers opgeleid om regelmatig de kwaliteit van onze eigen zorg en de kwaliteit van wonen in de praktijk te beoordelen. Dit noemen we interne audits. De systematiek die we toepassen is gericht op het zoeken naar parels in onze dienstverlening en deze als standaard in te zetten op andere plekken. We noemen dit “van vinken, naar vonken.”

Naast interne audits, vragen we erkende organisaties om met een externe blik onze dienstverlening en geleverde kwaliteit van zorg te beoordelen. Zo krijgen we ook een extern beeld van meetbare én merkbare kwaliteit. Uitkomsten van deze interne- externe audits zijn bruikbaar om de kwaliteit te behouden of te verbeteren. Wanneer Zorggroep Almere een externe audit haalt ontvangen we hiervoor een certificaat. Zo kan de cliënt in een oogopslag zien dat Zorggroep Almere goede- en veilige zorg levert. We lichten met trots de aan Zorggroep Almere toegekende certificaten toe. Deze zijn hieronder per discipline uitgewerkt.

 


 

Keurmerken

Kwaliteitscertificaten verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat een aantal vereisten die wettelijk verplicht zijn. In de publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede verpleeghuiszorg inhoudt. Geldende landelijke kwaliteitskaders verwerken we in ons kwaliteitsbeleid en verantwoorden we in onze kwaliteitsverslagen.

Onze ouderenzorg wordt getoetst door middel van ISO certificering.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de zorg. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze processen.

Ook in 2021 heeft de Intramurale Ouderenzorg van Zorggroep Almere kwaliteitscertificaat van ISO mogen ontvangen.

Cliëntwaarderingen Intramurale ouderenzorg

Zorggroep Almere is op Zorgkaart Nederland te vinden. Op deze website geven cliënten en /of familie een waardering over de kwaliteit die zij ervaren hebben. Wij gebruiken deze waarderingen om actief de kwaliteit van de persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling te verbeteren of te behouden. Ook in 2019 wordt door Zorggroep Almere een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die zorg in onze woonzorgcentra ontvangen.

 

Kwaliteitscertificaat wijkverpleging

Wijkverpleging van Zorggroep Almere staat dag en nacht voor de cliënt klaar, in heel Almere. De visie van zorggroep Almere is dat zorg dichtbij moet zijn. Zorggroep Almere stelt zich als doel de cliënt zo zelfstandig en prettig mogelijk thuis, in de eigen omgeving, te kunnen laten wonen en werkt om die reden vanuit het gezondheidscentrum de buurt of wijk. Zo houdt Zorggroep Almere korte lijnen met andere hulpverleners, zoals huisartsen en apothekers.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de zorg. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze processen.

Ook dit jaar heeft de wijkverpleging van Zorggroep Almere het kwaliteitscertificaat van ISO mogen ontvangen.

Cliëntwaarderingen wijkverpleging

Ook in 2019 wordt door Zorggroep Almere een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die zorg van onze wijkverpleging ontvangen.

 

Kwaliteitscertificaat huisartsen

De huisartsenpraktijken in de gezondheidscentra van Zorggroep Almere werken continue aan de verbetering van de geleverde kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit wordt jaarlijks beloond met het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), waarover alle huisartsenpraktijken van Zorggroep Almere beschikken. Met het NHG-keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit in de zorg belangrijk vindt en daarom altijd werkt aan verbetering. Daarbij staat de cliënt centraal.

NHG praktijk-accreditatie

Om voor een NHG-accreditatie in aanmerking te komen, doorloopt de praktijk een aantal stappen. Een onafhankelijke adviseur (van het NHG) maakt een rapport over de organisatie van de praktijk, de medische zorg en de mening van de patiënten. Zo ontstaat een goed beeld van de sterke punten en de verbeterpunten binnen de praktijk. Aan de hand hiervan stelt de praktijk een verbeterplan op.

Een NHG-accrediteur beoordeelt vervolgens of het plan aan de gestelde eisen voldoet en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk gemaakte afspraken nakomt en of het verbeterplan wordt opgevolgd en bijgesteld.

NPA accreditatie zorgprogramma’s huisartsenzorg

Zorggroep Almere doet mee aan diverse bestaande – en ontwikkelt eigen zorgprogramma’s. Deze zijn gecertificeerd met een Nederlandse Praktijk Accreditatie, NPA.

Cliëntwaarderingen huisartsenzorg

De medewerkers van huisartsenpraktijken binnen Zorggroep Almere willen graag weten wat er onder cliënten leeft en hoe we onze praktijk nog verder kunnen verbeteren. Aarzel daarom niet uw mening en ideeën door te geven. Dit kan via een e-mail naar uw gezondheidscentrum (kijk hier voor de contactgegevens van uw centrum), maar u kunt ook even binnenlopen in het gezondheidscentrum.

 

Kwaliteitscertificaat huisartsenspoedpost Almere

De Huisartsenspoedpost (HAP) Almere, apotheek De Brug en de afdeling Spoedeisende Hulp vormen samen de Spoedpost Almere. Dit is het Almeerse loket voor alle acute zorg (EHBO, spoedeisende hulp en spoedrecepten).

De kwaliteit van onze zorg op de Huisartsenspoedpost is door Lloyds Register gecertificeerd met het kwaliteitscertificaat.

 

Kwaliteitscertificaat Apotheken Zorggroep Almere

Bij een apotheek van Zorggroep Almere staat deskundigheid centraal en wordt veel aandacht besteed aan de correcte afhandeling van recepten. Maar, daarbij realiseert Zorggroep Almere zich ook dat achter elke zorgvraag een uniek mens schuilt. Ons (zorg)aanbod is hierop afgestemd. Naast receptgeneesmiddelen beschikt uw Zorggroep apotheek over een breed assortiment aan zorgproducten en diensten.

 

Deze brengen we proactief onder de aandacht. Zo stimuleren we klanten goed voor zichzelf te zorgen en ondersteunen we hen daarbij. De klant staat altijd centraal; persoonlijke aandacht voor de mens is voor ons dan ook het allerbelangrijkste. Iedereen kan bij een apotheek van Zorggroep Almere terecht voor professioneel advies en informatie. Onze klanten kunnen daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding, ongeacht de achterliggende zorgvraag. 

De apotheken van Zorggroep Almere zijn HKZ gecertificeerd door de DEKRA.

 

Kwaliteitscertificaat Fysiotherapie Zorggroep Almere

Op zoek naar goede fysiotherapie in Almere hoeft een cliënt niet ver van huis. Zorggroep Almere heeft verspreid over Almere fysiotherapiepraktijken waar cliënten snel terecht kunnen. Met behulp van de beste apparatuur brengen wij de oorzaak van bewegingsklachten goed in beeld, zodat de cliënt de meest gerichte behandeling krijgt.

HealthCare Auditing (HCA) heeft op basis van een effectiviteitsaudit de fysiotherapie van Zorggroep Almere voorzien van een kwaliteitscertificaat dat volstaat voor alle verzekeraars.

 


 

Leren van incidenten

Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Almere zijn bewust van de risico’s die hun handelen met zich meebrengen. Mocht er onverhoopt en ondanks de maatregelen die we treffen om deze risico’s te minimaliseren iets fout gaan, dan schromen onze medewerkers niet om dit te melden. Zorggroep Almere heeft een veilige omgeving gecreëerd waar medewerkers een incident kunnen melden. Hiervan kan de organisatie blijven leren en continue verbeteren.

 


 

Wij gaan veilig om met uw gegevens

We leven in een tijd dat dataverkeer snel gaat. Cliënten van Zorggroep Almere hebben er recht op dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun gegevens. Medewerkers en vrijwilligers die zich hiervan bewust zijn dragen bij tot een cultuur waarin weldoordachte omgang met vertrouwelijke informatie centraal staat. De noodzaak om veilig om te gaan met vertrouwelijke informatie wordt onderstreept door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens. Zorggroep Almere heeft adequate maatregelen genomen om vertrouwelijke persoonsgegevens van cliënten te beschermen. Hiermee voldoet de organisatie aan de gestelde eisen van de NEN 7510.

 


 

Waardering uitspreken en hoe Zorggroep Almere omgaat met klachten

Wij vinden het fijn als u tevreden bent over ons en horen graag wat u waardeert in Zorggroep Almere. Dat inspireert en motiveert ons om iedere dag ons beste beentje voor te zetten. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u uw compliment of ervaring met ons deelt.

Heeft u een tip of suggestie hoe wij onze zorg en dienstverlening nog beter kunnen vormgeven, dan nodigen wij u van harte uit om dit te bespreken met de leidinggevende of uw contactpersoon. Immers, in goed samenspel kunnen we kwaliteit van leven en zorg realiseren die past bij u en/of uw naaste.

Regelmatig laten wij cliëntervaringen onderzoeken. Hiervoor worden cliënten en naasten uitgenodigd voor een interview of het invullen van een vragenlijst over ervaringen, tevredenheid en suggesties. De uitkomsten bespreken wij met alle betrokkenen om vervolgens verbeterafspraken te maken.

Uiteraard lopen zaken soms anders dan u zou willen of beantwoorden we niet (geheel) aan uw verwachtingen. In zo’n geval rekenen wij erop dat u ons dit laat weten en er niet mee blijft rondlopen. Alleen zo kunnen wij samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Zorggroep Almere handelt conform de Wet kwaliteit, klachten (Complimenten en klachten) en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt onder andere in dat wij incidenten en klachten serieus nemen, incidenten en klachten analyseren om de kwaliteit van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling verbeteren. Klachtenfunctionarissen en de medewerkers van het klachtenbureau bieden een luisterend oor voor diegene die een klacht indient en geven een signaal aan de organisatie.

Sinds eind 2016 heeft een cliënt binnen Zorggroep Almere de mogelijkheid om een ‘dat kan beter gesprek’ aan te vragen als hij/zij met de organisatie in gesprek wil over klachten of ideeën, bijvoorbeeld over de verbetering van onze dienstverlening. De insteek is dat we samen méér weten en tot betere oplossingen kunnen komen. Een ‘dat kan beter gesprek’ komt binnen 3 werkdagen tot stand, kent geen formaliteiten en is simpel. Het komt feitelijk neer op een goed gesprek van mens tot mens.

 


 

Geestelijke gezondheid

Ook zingeving en spiritualiteit zijn van grote invloed op het gevoel van welzijn. We noemen dat ook wel mentaal welbevinden. Zorggroep Almere is zich ervan bewust dat er op hogere leeftijd regelmatig vragen spelen op dit gebied. Wij bieden dan ook vanzelfsprekend een luisterend oor en ondersteuning.