Medicijnresten moeten zo worden verwerkt dat zij geen belasting voor het milieu vormen. Medicijnen die in het riool terecht komen, kunnen niet altijd via de waterzuivering uit het water worden gehaald en komen dan in het oppervlaktewater terecht. Dat is schadelijk voor het leven in ons water.

Medicijnresten kunnen diverse effecten hebben. Van veel geneesmiddelen en hun afbraakproducten zijn de effecten in het milieu onbekend. Van sommige geneesmiddelen kennen we de effecten wel. Van hormonen is bekend dat ze in het milieu effect kunnen hebben op de voortplanting van vissen; pijnstillers kunnen weefselschade bij vissen veroorzaken, antibiotica beïnvloeden algen en cyanobacteriën, en antidepressiva veroorzaken gedragsveranderingen bij verschillende soorten organismen. Er zijn vrijwel geen normen voor (dier)geneesmiddelen beschikbaar. Sommige antibiotica, antidepre¬ssiva en pijnstillers hebben in het laboratorium effecten op diverse waterorganismen (bijvoorbeeld algen, schelpdieren en watervlooien) bij concentraties die in het veld ook voorkomen. De lokale blootstelling kan dus leiden tot een slechte ecologische kwaliteit.

Bij de apotheken in Almere. Er is een afspraak gemaakt met de apothekers dat de gemeente Almere het ingeleverde medicijnafval ophaalt en veilig laat verwerken. Daarnaast kan het ook ingeleverd worden op de recyclingperrons van Stadsreiniging van de gemeente Almere. Het is zelfs mogelijk een afspraak maken zodat het thuis opgehaald wordt.

Als de medicijnresten door de gootsteen of door het toilet worden gespoeld, komen ze in het rioleringssysteem terecht. Het rioolwater wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiverings¬installaties (AWZI’s). Die kunnen de complexe chemische stoffen als medicijnresten niet helemaal zuiveren, zodat die toch nog in het oppervlaktewater komen. Medicijnen die in de afvalbakken worden gedaan, worden verbrand. Omdat medicijnresten als chemisch afval zijn te beschouwen, zouden ze niet in de afvalbakken terecht mogen komen.

Medicijnresten gaan vanuit de apotheken naar een centraal inzamelpunt van Zorggroep Almere en worden dan opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf en uiteindelijk verbrand.

 

Ja, mits:

  • Deze goed zijn gescheiden en verpakt. Geneesmiddelresten en injectiemateriaal (eventueel met restmedicatie) dienen gescheiden aangeleverd te worden. Injectiemateriaal altijd in goed gesloten plastic (naalden) containers.
  • Deze zijn ontdaan van privacy-gevoelige informatie, (zoals afleveretikketten). De patiënt is ZELF verantwoordelijk voor het verwijderen van de verpakkingen van de etiketten. Dit kan door alleen de strips in te leveren (dus ontdaan van het doosje : sterke voorkeur) of door het etiket van het doosje te halen.

De apotheek neemt de geneesmiddelen in en stopt deze in verzegelde bakken die naar een centraal inzamelpunt gaan en vanaf daar door de gemeente Almere worden afgehaald. Dit geldt voor geneesmiddelresten en voor injectiemateriaal.

De gemeente Almere wil een stad zonder afval worden en geen schade aan het milieu , zoals het oppervlaktewater.

Er zijn op dit moment geen uniforme afspraken over de inzameling van medicijnafval (inclusief injectienaalden). Medicijnenresten zijn Klein Chemisch Afval (KCA) ofwel Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Gemeenten zijn op basis van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij hun burgers en hebben tevens een verantwoordelijkheid voor de inzameling van KCA/KGA en dus voor de inzameling van oude (of resten van) medicijnen. Gemeenten bieden daarom voor particulieren altijd de mogelijkheid aan om medicijnafval af te geven bij het KCA-punt op het afvalbrengstation.

In sommige gemeenten neemt de apotheek medicijnafval in en de gemeente voert deze af zonder kosten te rekenen. In andere gemeenten wordt de kosten voor afvoer van medicijnafval aan de apothekers toegerekend. De gemeente Almere voert medicijnresten bij de apotheken kosteloos af per 3 januari 2017.

De gemeente Almere haalt de verzamelde medicijnresten kosteloos op bij het verzamelpunt van de apotheken van de Zorggroep Almere. De verzamelde medicijnresten worden door de koeriersdienst van Randstad getransporteerd naar het verzamelpunt, Randstad.

Nee, er zijn meer gemeenten die actiever inzamelen, bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht en de gemeente Middelburg.

Het waterschap is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer. Hiertoe beheert het waterschap de afvalwaterzuiveringsinstallaties. De medicijnrestenproblematiek is echter complex, die om het probleem god aan te pakken inzet van alle betrokkenen vraagt: van producent, tot voorschrijver, verstrekker en consument. Met alleen zuiveren redden we het niet, mede omdat niet alle medicijnresten hiermee te verwijderen zijn. Daarom zet het waterschap ook in op het voorkomen aan de bron: wat er niet in komt, hoeft ook niet verwijderd te worden. Een eerste stap in dit proces is het vergroten van de bewustwording bij alle betrokkenen over de wijze waarop medicijnresten in het milieu terecht kunnen komen en de risico’s hiervan.

Het waterschap is het gesprek aan gegaan met de vertegenwoordigers van de apothekers en artsen die aangesloten zijn bij de Zorggroep Almere en heeft vervolgens de gemeente Almere hierbij betrokken. Gezamenlijk verzorgen de betrokken de benodigde voorlichtings- en bewustwordingscampagnes.

De gemeente Almere als verantwoordelijke partij voor de inzameling van afval. De apothekers van de Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en veel artsen helpen als voorschrijvers en vertrekkers van geneesmiddelen. De apotheken faciliteren de inzameling van medicijnresten. Artsen en apothekers zijn ook betrokken om te helpen de bewustwording van gebruikers te vergroten.

Landelijk is onder regie van het rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een landelijke werkgroep Ketenaanpak geneesmiddelen bezig met onderzoek naar omgang met medicijnresten. Hierbij worden gekeken naar de effecten en risico’s van medicijnresten en mogelijke verwijderings- en zuiveringstechnieken inclusief de kosten hiervan. Ook wordt samen met de farmaceutische industrie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van milieuvriendelijkere medicijnen. De waterschappen in Nederland doen onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende verwijderingstechnieken.

medicijnen inleveren